img

SET: CTEK XS 0.8 D (XS 0.8 + Cig-Socket)

CTEK XS 0.8 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ COMFORT CONNECT - Cig-socket ติดตั้งที่จุดบุหรี่เพื่อชาร์จโทรศัพท์

3,100 บาท 3,800 บาท

หยิบใส่รถเข็น

จัดชุดพิเศษที่โดนใจชาวบิ๊กไบค์ SET: CTEK XS 0.8 D (Big Bike)

1. CTEK XS 0.8 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์

2. CONNECT COMFORT - Cig-socket คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์จากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยการติดตั้งที่จุดบุหรี่ เพิ่มจากแบตเตอรี่ของคุณ ขนาดมาตรฐาน 21mm. ความยาว 1.0 m.

 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก APRTECH เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ APRTECH ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...