img

SET: CTEK MXS 5.0 B (MXS 5.0 + Indicator)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK MXS 5.0 จัดชุดพร้อม ไฟบอกสถานะ Comfort Indicator Eyelet

4,400 บาท 5,500 บาท

หยิบใส่รถเข็น

Comfort Indicator Eyelet ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง เพียงขันตาไก่น็อตเข้ากับขั้วแบตเตอรี่

ทำให้ชาร์จง่าย แค่ต่อแจ๊คเครื่องชาร์จ ไม่ต้องคีบขั้วแบตเตอรี่ และมีไฟ LED กระพริบ (ไม่กินไฟ) บอกระดับไฟในแบตเตอรี่คอยเตือนเมื่อไฟอ่อน เดินผ่านก็เห็น กันลืมชาร์จไปได้เลย

ยิ่งชาร์จง่ายก็ยิ่งชาร์จบ่อย สั่งเลยวันนี้ อย่ารอให้แบตเตอรี่เสื่อม เพราะการชาร์จแบตเตอรี่คือการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้ว ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาสถาพเดิม

 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก APRTECH เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ APRTECH ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...