img

Comfort Indicator Cig Plug

CTEK Comfort Indicator Cig Plug ใช้ง่ายสุดๆ ชาร์จกับที่จุดบุหรี่ ไม่ต้องเปิดฝากระโปรง ไม่ต้องต่อสายจากแบตเตอรี่ ใช้ได้กับเครื่องชาร์จ CTEK รุ่น MXS 5.0, MXS7.0 และ XS0.8 ความยาวสาย 40ซม. ใช้ได้กับปลั๊กขนาด 12มม.และ 21มม. รถบางรุ่นจะต้องบิดกุญแจหนึ่งระดับเหมือนเปิดวิทยุให้ไฟเข้า

800 บาท 1,000 บาท

หยิบใส่รถเข็น
CTEK Comfort Indicator Cig Plug ใช้ง่ายสุดๆ ชาร์จกับที่จุดบุหรี่ ไม่ต้องเปิดฝากระโปรง ไม่ต้องต่อสายจากแบตเตอรี่ ใช้ได้กับเครื่องชาร์จ CTEK รุ่น MXS 5.0, MXS7.0 และ XS0.8 ความยาวสาย 40ซม. ใช้ได้กับปลั๊กขนาด 12มม.และ 21มม. รถบางรุ่นจะต้องบิดกุญแจหนึ่งระดับเหมือนเปิดวิทยุให้ไฟเข้า ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริม CTEK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โทร. 081-4077310 หรือ LINE ID: @ctekthai หรือ Email: ctekthai@gmail.com
ไม่รับประกัน No warranty
CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก CTEKTHAI เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตาม กำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุด เมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหาย ที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ CTEKTHAI ไม่มีภาระผูกพันใดๆ กับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...