img

Bumper

img

Bumper 10 for XS 0.8

Helps protect your CTEK charger from bumps and scratches. Gives extra grip on slippery surfaces. Mad
450 บาท 600 บาท
หยิบใส่รถเข็น
img

Bumper 60 for MXS 5.0

เพิ่มความสะดวกในการชาร์จ ไม่ต้องหาที่วาง เพราะจะวางบนเครื่องก็กลัวลื่นตก วางบนรถก็กลัวขูดสี ใส่ Bumper แล้วจะวางตรงไหนก
450 บาท 600 บาท
หยิบใส่รถเข็น
img

Bumper 100 for MXS 7.0

เพิ่มความสะดวกในการชาร์จ ไม่ต้องหาที่วาง เพราะจะวางบนเครื่องก็กลัวลื่นตก วางบนรถก็กลัวขูดสี ใส่ Bumper แล้วจะวางตรงไหนก
850 บาท 1,000 บาท
หยิบใส่รถเข็น
img

Bumper 120 for MXS 10

เพิ่มความสะดวกในการชาร์จ ไม่ต้องหาที่วาง เพราะจะวางบนเครื่องก็กลัวลื่นตก วางบนรถก็กลัวขูดสี ใส่ Bumper แล้วจะวางตรงไหนก
1,000 บาท 1,200 บาท
หยิบใส่รถเข็น
img

Bumper 300 for MXS 25

เพิ่มความสะดวกในการชาร์จ ไม่ต้องหาที่วาง เพราะจะวางบนเครื่องก็กลัวลื่นตก วางบนรถก็กลัวขูดสี ใส่ Bumper แล้วจะวางตรงไหนก
2,500 บาท 3,000 บาท
หยิบใส่รถเข็น

กรุณารอสักครู่...