img

ชาร์จยังไม่เต็มแต่ต้องใช้รถจะทำอย่างไร?

ตอบ: ถอดเครื่องชาร์จออกได้เลย - การชาร์จจะเสร็จสิ้นเมื่อถึงขั้นตอนที่ 7 แต่หากต้องการใช้รถระหว่างที่ชาร์จอยู่ก็ถอดเครื่องชาร์จออกได้เลยไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนไหน เมื่อมีเวลา ค่อยมาชาร์จใหม่ แต่เครื่องชาร์จจะไม่จำว่าเริ่มชาร์จถึงตอนไหน การชาร์จแต่ละครั้งจะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1

« Back
© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...