img

Recond คือ อะไร?

ตอบ: โหมด Recond (Recondition) คือ โหมดฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่กำลังเสื่อมจะมีซัลเฟตมาเกาะที่แผ่นตะกั่วภายในแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จจะทำการสลายซัลเฟตที่มาเกาะกับแผ่นตะกั่วนี้ ทำให้เก็บประจุได้มากขึ้น แนะนำให้ recond ในครั้งแรกที่ใช้เครื่องชาร์จ หลังจากนั้นก็ชาร์จด้วยโหมดปกติ และทำการ recond ปีละครั้ง หากแบตเตอรี่ถูกทิ้งไว้นานจนสตาร์ทไม่ติดอีกก็ recond อีก ดีกว่าทิ้งแบตลูกนั้นไป

« Back
© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...